Thực hiện Công văn số 1062/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; Công văn số 1751/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Trường THPT Quỳnh Lưu 1 hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử cấp THPT (SĐĐT), học bạ điện tử (HBĐT) trên hệ thống phần mềm quản lý trường học vnEdu (sau đây gọi là phần mềm) từ năm học 2019 - 2020 (đối với HBĐT bắt đầu sử dụng cho lớp 10 từ năm học 2019 - 2020) như sau:

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 270/THPT.QL1            

 

Quỳnh Lưu, ngày 04  tháng 01 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử

 

     

          Thực hiện Công văn số 1062/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019 - 2020; Công văn số 1751/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Trường THPT Quỳnh Lưu 1 hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử cấp THPT (SĐĐT), học bạ điện tử (HBĐT) trên hệ thống phần mềm quản lý trường học vnEdu (sau đây gọi là phần mềm) từ năm học 2019 - 2020 (đối với HBĐT bắt đầu sử dụng cho lớp 10 từ năm học 2019 - 2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sử dụng SĐĐT, HBĐT nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường, thuận lợi cho giáo viên trong việc sử dụng và theo dõi quá trình học tập của học sinh; bảo mật và lưu trữ an toàn dữ liệu; thay thế sổ gọi tên và ghi điểm, tiến tới thay thế học bạ hiện nay.

II. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

  1. Đối với Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm sử dụng SĐĐT, HBĐT đảm bảo tính chính xác và quản lý theo quy định của pháp luật:

a) Về quản lý, sử dụng phần mềm

- Ban hành quyết định thành lập Ban quản trị phần mềm SĐĐT, HBĐT của đơn vị.

- Quản lý tất cả các tài khoản sử dụng phần mềm SĐĐT, HBĐT tại đơn vị; kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo mật tài khoản.

- Quyết định thời điểm khóa, mở SĐĐT và quy định các thủ tục cập nhật điểm số, nhận xét đánh giá sau khi khóa sổ.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh các sai sót trong quá trình nhập thông tin, điểm số trên phần mềm sau khi khóa dữ liệu. Khi giáo viên có điều chỉnh về thông tin, điểm số của học sinh phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Ban quản trị phần mềm vnEdu chỉ được phép sửa đổi, điều chỉnh thông tin, điểm số sau khi có sự đồng ý, xác nhận của hiệu trưởng nhà trường (mẫu Giấy đề nghị thay đổi thông tin có Phụ lục kèm theo). Nhà trường có trách nhiệm lưu trữ Giấy đề nghị thay đổi thông tin này đúng qui định.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc cập nhật  thông tin của giáo viên, học sinh vào cơ sở dữ liệu nhà trường và tiến độ vào điểm theo quy định.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cách sử dụng phần mềm SĐĐT, HBĐT sau khi đã được Sở tập huấn sử dụng.

- Quyết định xử lý theo thẩm quyền, đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quy định này.

b) Về lưu trữ và bảo quản sổ điểm, học bạ in từ phần mềm

- Chỉ đạo ban quản trị in SĐĐT, HBĐT từ hệ thống phần mềm vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, đồng thời có trách nhiệm hoàn thiện tính pháp lí sổ điểm được in ra từ phần mềm, cụ thể:

+ Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong SĐĐT sau khi tất cả các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm nhập đầy đủ nội dung, thông tin. Xét duyệt học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, danh sách học sinh phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè.

+ Xác nhận thông tin của học sinh và phê duyệt kết quả vào HBĐT.

- Chỉ đạo công tác lưu trữ và bảo quản Sổ gọi tên và ghi điểm được in ra từ phần mềm, sổ điểm cá nhân, các hồ sơ đề nghị sửa chữa thông tin, điểm số của từng năm học; quản lý học bạ học sinh trong thời gian học sinh học tập tại nhà trường. Việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ được thực hiện theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ban quản trị phần mềm

- Thành viên Ban quản trị gồm 05 người:

+ Hiệu trưởng; 02 Phó hiệu trưởng: Quản lý SĐĐT, HBĐT.

+ 01 giáo viên/nhân viên Quản trị hệ thống.

+ 01 nhân viên văn thư: In ấn, đóng dấu, lưu trữ sổ điểm, học bạ.

- Nhiệm vụ của Ban quản trị:

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của phần mềm SĐĐT, HBĐT.

+ Phân quyền cho các cá nhân, tổ, nhóm, bộ phận sử dụng SĐĐT, HBĐT.

+ Quản lý và bảo mật dữ liệu, thực hiện khóa/mở sổ theo yêu cầu của Hiệu trưởng nhà trường.

+ Cập nhật dữ liệu ban đầu vào đầu mỗi năm học hoặc khi có thay đổi theo sự phân công của Hiệu trưởng.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên trong việc sử dụng phần mềm.

+ Hằng năm cuối mỗi năm học Ban quản trị lưu trữ bản mềm SĐĐT, HBĐT vào đĩa CD, DVD,...

3. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

- Cập nhật vào SĐĐT các thông tin:

+ Danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học.

+ Kiểm diện học sinh định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

+ Kết quả theo dõi nề nếp, kỷ luật học sinh hàng tuần, hàng tháng.

+ Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp vào cuối mỗi học kỳ, cả năm.

- Thực hiện chức năng: Kiểm tra lại các kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực từng học kỳ, cả năm học của học sinh trên phần mềm. Lập danh sách đề nghị học sinh được lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè,...

- Kiểm tra và ký xác nhận trong SĐĐT in ra từ phần mềm các nội dung sau đây:

+ Kết quả kiểm diện học sinh trong năm học.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh.

+ Kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp, công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từng học kỳ, cả năm học, được lên lớp sau khi kiểm tra lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè; xét đề xuất các hình thức khen thưởng của học sinh.

- Cập nhật thành tích và khen thưởng, chứng chỉ nghề (nếu có) và nhận xét vào HBĐT.

- Ký xác nhận vào sổ điểm, học bạ được in ra từ phần mềm.

4. Trách nhiệm của giáo viên bộ môn

- Trực tiếp nhập điểm, kết quả xếp loại học sinh của các lớp được phân công giảng dạy vào phần mềm, đảm bảo chính xác với sổ điểm cá nhân.

- Thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình môn theo học kỳ, cả năm của học sinh các lớp được phân công giảng dạy.

- Báo cáo với Ban quản trị về các vấn đề sự cố liên quan đến hệ thống phần mềm hoặc các vấn đề khó khăn khác khi tiến hành cập nhập thông tin, điểm số, nhận xét, đánh giá.

- Ký xác nhận điểm số, kết quả xếp loại học sinh các lớp được phân công giảng dạy sau khi Ban quản trị, cán bộ văn thư in SĐĐT, HBĐT từ phần mềm vào cuối mỗi học kỳ và cuối năm học.

5. Trách nhiệm của văn thư

Kết thúc học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm, văn thư chịu trách nhiệm in SĐĐT từ phần mềm, lấy chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng ký duyệt, đóng dấu.

Kết thúc học kỳ 2 và cả năm, văn thư chịu trách nhiệm in HBĐT từ phần mềm, lấy chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng ký duyệt, đóng dấu.

- Lưu trữ SĐĐT, HBĐT được in ra từ phần mềm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng SĐĐT, HBĐT từ năm học 2019-2020, yêu cầu các bộ phận liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- GV, văn thư BGH (để chỉ đạo);

- Ban Quản trị;

- GV, văn thư (để thực hiện);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Hồ Sỹ Nam Thắng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Điều chỉnh điểm, thông tin trên hệ thống quản lý nhà trường

 

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 1

 

Tên tôi là: …………………………………...................Giáo viên môn: ……………….

Đề nghị được điều chỉnh lại thông tin điểm số, nhận xét (sau đây gọi là điểm) môn học nhập sai điểm trên hệ thống Quản lý nhà trường như sau:

Họ và tên học sinh: .......................................................

Lớp: .......................................................

Môn học: .......................................................

Điểm, thông tin đề nghị điều chỉnh:

TT

thông tin

Điểm gốc, thông tin đã nhập lên hệ thống

Điểm, thông tin đề nghị

điều chỉnh

  1.  

Điểm 15p

 

 

  1.  

Điểm 1 tiết

 

 

  1.  

Điểm Học kỳ/định kỳ

 

 

  1.  

Đánh giá thường xuyên

 

 

  1.  

Đánh giá định kỳ

 

 

  1.  

Thông tin khác

 

 

Lý do xin điều chỉnh: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                                                             …….,  ngày       tháng       năm 201

                                                                            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

 

 

Xác nhận

của Hiệu trưởng Nhà trường

(Ghi rõ đồng ý và ký tên, đóng dấu)

 

Xác nhận

của Quản trị viên hệ thống

(Ghi rõ thông tin cũ, thông tin đã điều chỉnh; thời điểm (giờ-phút/ngày- tháng năm) hệ thống ghi nhận việc điều chỉnh)

                                Ký tên.