SỞ GD & ĐT NGHỆ AN

 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 269 /QĐ-THPT.QL 1

Quỳnh Lưu,  ngày 04 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học

về sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1751/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/09/2019 của Sở GDĐT Nghệ An về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản trị phần mềm quản lý trường học về sử dụng sổ điểm điện tử gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hồ Sỹ Nam Thắng, Hiệu trưởng               - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Bằng, Phó Hiệu trưởng               - Phó ban;

3. Ông Hồ Đình Quỳnh, Phó Hiệu trưởng                         - Phó ban;

4. Ông Đặng Quang Tuyển, Giáo viên                                        - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Mơ, Văn thư                                         - Ủy viên

Điều 2. Ban quản trị phần mềm quản lý trường học có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được quy định tại hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử của nhà trường và nhiệm vụ sử dụng phần mềm quản lý để thực hiện công việc do Hiệu trưởng phân công.

Điều 3. Các ông bà có tên trên và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Sỹ Nam Thắng