Thông báo số  99/TB-SGD&ĐT ngày 29/4/2022 của Sở GD&ĐT Nghệ An về Chương trình công tác tháng 5, năm 2022