Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 1 khoá 56 – nhiệm kì 2016 – 2017

Đại hội đại biểu Đoàn trường THPT Quỳnh Lưu 1 khoá 56 – nhiệm kì 2016 – 2017