Công văn số 661/SGD&ĐT-VP ngày 23/4/2020 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc cho học sinh trở lại trường, 

sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19