Quyết định số 571/QĐ-SGD&ĐT ngày 18/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019 - 2020